กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอรุณี พุ่มวงษ์

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
arunee1922@smschool.ac.th

นางเกสร สุนทรเนตร

ครู คศ.3
kasorn1nong@smschool.ac.th

นางฐิติมา กล้าหาญ

ครู คศ.2
tp_rattikarn@smschool.ac.th

นางสาวจันทิมา นามโชติ

ครู คศ.3
yoke.jun1@smschool.ac.th

นายวสุรัตน์ รอดโรคา

ครู คศ.2
wazuchan2529@smschool.ac.th

นางสาวศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์

ครู คศ.2
sirilak529@smschool.ac.th

นางสาวกชพร บริสุทธิ์

ครู คศ.1
gun2533@smschool.ac.th

นางสาวกษมา ด่านชาญชัย

ครู คศ.1
krukasama@smschool.ac.th

นายธีรภัทร สุดโต

ครู คศ.1
terapat2534@smschool.ac.th

นางสาวภาวิณี สุนทรเนตร

ครู คศ.1
pawinee@smschool.ac.th

นายจาตุรงค์ เจริญนำ

ครู คศ.3
krujaturong2528@smschool.ac.th

นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ

ครู คศ.1
suthasinee.pahn@smschool.ac.th

นายภูมินทร์ สุวรรณสูร

ครู คศ.2
psmin193@smschool.ac.th

งานเทคโนโลยี

นายวสันต์ สุนทรพงษ์

ครู คศ.3
หัวหน้างานเทคโนโลยี
bluecyber@smschool.ac.th

นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส

ครู คศ.3
yui1928@smschool.ac.th

นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว

ครู คศ.3
nattika.sm@smschool.ac.th

นางบงกช  สนธิ

ครู คศ.3
krubongkoch@smschool.ac.th

นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล

ครู คศ.3
udomja2525@smschool.ac.th

นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง

ครู คศ.2 (Webmaster)
admin@smschool.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีโกวิท มุสิกะ

ครู คศ.2
kowit@smschool.ac.th

Facebook Pagelike Widget