กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนุวัตร อู่อรุณ

ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
anuwat2528@smschool.ac.th

นางยุพา พิทักษ์วงศ์

ครู คศ.3
yupha2358@smschool.ac.th

นายโสฬส เอมบัณฑิตย์

ครู คศ.3
solotmachine@smschool.ac.th

นางสาวมาลี นามอ่อน

ครู คศ.3
malee0870213779@smschool.ac.th

นางสาวจิรภิญญา ช่างประดิษฐ์

ครู คศ.2
jirapinya097@smschool.ac.th

นางสาวอธิปีย์ญาณ์ ศรีนิล

ครู คศ.1
athipeeya8899@smschool.ac.th

นายสุจินดา โพธิ์น้อย

ครู คศ.1
suchinda2535@smschool.ac.th

นางสาวประทุม น้ำใจดี

ครู คศ.1
prathum2904@smschool.ac.th

นายชานน นาคะนิวิษฐ์

ครู คศ.1
chanon_zeed@smschool.ac.th

นายธีรเจษ ศรมณี

ครู คศ.1
teeratong27285@smschool.ac.th

นางสาวนิตยา ลาเลิศ

ครู คศ.1
nitayaduan@smschool.ac.th

นางสาวชุติมา แตงทอง

ครูอัตราจ้าง
chutima2539@smschool.ac.th

Facebook Pagelike Widget