กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายนฤพล ศรีทอง

ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
naruephon_22@smschool.ac.th


นางกนกนุช ชาติทอง

ครู คศ.3
kanokchattong@smschool.ac.th


นายเชาวลิต วงษ์จินดา

ครู คศ.2
wongjin.ch@smschool.ac.th

 

นายวีรศักดิ์ เปรมสังข์

ครูผู้ช่วย
wirasak2537@smschool.ac.th


นางสาวพิจิตตรา  วงษ์ศรีเผือก

ครูผู้ช่วย
pijikung.k18@smschool.ac.th

Facebook Pagelike Widget