กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวพร อังกุลดี

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
suwapon2528@smschool.ac.th

นางเนาวรัตน์ จรัสศรี

ครู คศ.3
naowarat1309@smschool.ac.th

นางชัชฎา พรหมพันธุ์

ครู คศ.3
tab_thai17@smschool.ac.th

นายสุรชัย แก้วหอมคำ

ครู คศ.2
chai_bpm2518@smschool.ac.th

นายสมศักดิ์ พระแท่น

ครู คศ.3
leklek1964@smschool.ac.th

นางมยุรี ก่ำมอญ

ครู คศ.2
mayureek69@smschool.ac.th

นายมาโนช ประกอบแสง

ครู คศ.3
manoch25@smschool.ac.th

นางสาวกนกกาญจน์ สุขอุดม

ครู คศ.1
kanokkarn@smschool.ac.th

นางสาวยุพาพรรณ บุญปลูก

ครู คศ.1
yupapan1059@smschool.ac.th

นายอภิวัฒน์ สรวยล้ำ

ครู คศ.1
totorokung@smschool.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ศรีศักดา

ครู คศ.1
kanokwansri2534@smschool.ac.th

นางสาวริฏฐา พูลสุวรรณ

ครูผู้ช่วย
waritha_gogi@smschool.ac.th

นางสาวมณีรัตน์ คงคาหลวง

ครูผู้ช่วย
enjoy5529@smschool.ac.th

Facebook Pagelike Widget