วันพฤหสับดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561เวลา 13:00 น. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม