วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561เวลา 08:30 น. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียงบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวทิย์” โดยบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม