ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)