ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน