ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2471  โดยขุนสูงสุมารเขต(เพล จุลโพธิ์) กำนันตำบลจระเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สร้างขึ้นในเนื้อที่ราชพัสดุเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่เศษ ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท เป็นอาคารแบบอาคารไม้ใต้ถุนสูง ยาว 24 เมตร ใช้เป็นห้องเรียนได้ 3 ห้อง เดิมทีมีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – 4 มีนักเรียนประมาณ 100 คนเศษเนื่องจากอำเภอบางปลาม้า ที่ทำการอำเภออยู่ใกล้กับตัวจังหวัด การศึกษาในระดับสูงขึ้น นักเรียนจะต้องไปเรียนในตัวเมือง จนถึง พ.ศ.2475 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.3

พ.ศ. 2479  เมื่อนักเรียนมีมากขึ้น พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอบางปลาม้า จึงได้ช่วยกันบริจาคเงิน ต่อเติมอาคารเรียนต่อไปอีก 2 ห้องเรียน สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,795 บาท

พ.ศ. 2482  เริ่มตัดชั้นประถมศึกษาออกปีละชั้น จนถึง พ.ศ.2486 คงเหลือแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนแบบสหศึกษา

พ.ศ. 2487  ทางราชการให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ในปีต่อมาตามลำดับ แต่การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้รับเข้าเรียนเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น

พ.ศ. 2494  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบโรงเรียนประจำอำเภอ 1 หลัง 5 ห้องเรียนเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 150,000  บาท    พร้อมทั้งอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนเป็นแบบสหศึกษาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2498  นักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียน  และครุภัณฑ์ไม่พอกับจำนวนนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนจึงพร้อมใจกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นเงินก่อสร้าง 742,000  บาท

พ.ศ. 2499  จำนวนนักเรียนยิ่งเพิ่มมาขึ้น อาคารเรียนและห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนผู้ปกครองจึงร่วมกันบริจาคเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลังพร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินค่าก่อสร้าง 83,500 (ศาลาสามัคคีธรรม)

พ.ศ. 2503  อาคารเรียนหลังเดิมที่ท่านขุนสูงสุมารเขตสร้างไว้ชำรุดทรุดโทรมมาก  ประกอบกับจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขุนสูงสุมารเขตจึงได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวนเงิน200,000 บาท  เพื่อให้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ สมทบกับเงินอุดหนุนของทางราชการอนุมัติให้ 300,000 บาท รวมกับเงินที่ผู้ปกครองนักเรียนรายอื่น ๆ บริจาคอีก 19,800  บาท ทำการรื้ออาคารเรียนหลังเดิมออกแล้วสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนหลังเดิม เป็นอาคารเรียนแบบไม้ 2 ชั้น 3 มุข 20 ห้องเรียน สิ้นเงินค่าก่อสร้าง519,800 บาท ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2503 โดยนายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธาน

พ.ศ. 2516  ทางราชการพิจารณาเห็นว่าสถานที่โรงเรียนหลังเดิมคับแคบ จะขยายออกไปก็ติดแม่น้ำและสถานที่ราชการไม่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากทางราชการจึงจัดซื้อที่ดินติดกับถนนสายบางปลาม้า – สุพรรณบุรี เป็นเนื้อที่ทั้งหมด 40ไร่   (ปัจจุบันถูกถนนตัดผ่านเหลือพื้นที่ 34 ไร่ 2 งาน) เพื่อขยายโรงเรียนไปอยู่แห่งใหม่ เริ่มสร้างอาคารหอประชุม บ้านพักครู บ้านพักภารโรงห้องน้ำ ห้องสุขานักเรียนขึ้นก่อน

พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก.  2 ชั้น 16 ห้องเรียน 1 หลังเป็นเงิน 2,080,000 บาท (อาคาร1 ปัจจุบัน)  และได้รับงบประมาณทำรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน วางท่อประปาและได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน บริจาคเงินถมดินใต้ถุนอาคารเรียน ทำเสาธง และปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน

พ.ศ. 2520  ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 – 5)  จำนวน 2 ห้องเรียน และเริ่มแบ่งนักเรียนมาเรียนโรงเรียนแห่งใหม่เป็นบางส่วน

พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 10 ห้องเรียน     เป็นเงินค่าก่อสร้าง 300,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. ครึ่งหลัง บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง และเปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) 10 ห้องเรียน

พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณ สร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์1 ขนาด 2  ห้อง   สำหรับฝึกงาน คหกรรมศิลป์ (102/27) และสุขานักเรียน

พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. เพิ่มอีกครึ่งหลัง พร้อมทั้งทาสีอาคาร หมดทั้งหลัง และแล้วเสร็จประมาณเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2524(อาคาร 2 ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค.1 หลัง (อาคาร 3 ปัจจุบัน) และสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 2 ขนาด 2 ห้อง 1 หลัง สำหรับฝึกงานอุตสาหกรรมและก่อสร้างอาคารหอประชุมจำนวน 1 หลัง (หอประชุมใหญ่ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2525  ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ทั้งหมด

พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง (102/27)(อาคารเกษตรในปัจจุบัน)

พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ – ห้องสุขานักเรียน แบบ 6 ที่ /27

พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง (อาคาร 4 ปัจจุบัน)และสร้างรั้วโรงเรียน

พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณถมดินปรับปรุงสนามกีฬา

พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101ล/27 (อาคารอเนกประสงค์ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถมดินสนามกีฬา

พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424 ล.(พิเศษ)(อาคาร 5 ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร (อาคารโภชนาคาร)

พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณก่อสร้างแฟลตครู  8 หน่วย จำนวน 1 หลัง  จัดสร้างศาลาชุมชนสัมพันธ์

พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 204/27(อาคารคหกรรม ปัจจุบัน)และได้งบประมาณเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า 250KVA

พ.ศ. 2545  ปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน   จัดสร้างห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง(Resource Center)  และจัดสร้างเรือนภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย จัดสร้างเสาธงโรงเรียน

พ.ศ. 2546  สร้างถนนคอนกรีตหน้าโรงฝึกงานและถนนรอบอาคารเรียน

พ.ศ. 2547  สร้างลานธรรมและพระประจำวัน ลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าเสาธงห้องสุขา ชาย 30 ที่และหญิง 30 ที่ โดยใช้งบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครบรอบ 75 ปี

พ.ศ. 2548  สร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ ปรับปรุงท่อน้ำอาคาร 1 ขยายทางเท้ารอบสนาม

พ.ศ. 2549  สร้างศาลาประชาสัมพันธ์ และป้ายโรงเรียนด้านทิศเหนือ

พ.ศ. 2550  จัดปรับปรุงทาสี อาคาร 1 อาคาร 2 และ อาคาร 3 ห้องสุขาและบ้านพักครู

พ.ศ. 2551  จัดสร้างศาลาไทย(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ประปรุงหอประชุมใหญ่

พ.ศ. 2552  ได้จัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  130 ช่องและต่อเติมหลังคาหอประชุมใหญ่ จากเงินทอดผ้าป่า 82 ปี สูงสุมารผดุงวิทย์ และ สร้างห้องเกียรติยศโรงเรียน (อาคาร 1) ห้องมรกตและที่นั่งพักผ่อน(ที่นั่งปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

พ.ศ. 2553  ยกระดับโรงเรียนก้าวสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล

พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดทำคันกั้นน้ำ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 191 เมตร

พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณถมดิน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนนคอนกรีตความยาว172 เมตร

พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดซื้อสนามกีฬามวยไทยสมัครเล่น เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ พร้อมอุปกรณ์การแข่งขัน 1 เวที

Facebook Pagelike Widget