วิสัยทัศน์
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Bangplama “Soongsumarnphadungwit” is a world class standard school on the basic of the Thai nationalism applying Sufficient Economic Philosophy approach

 

พันธกิจ
1.พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
2.ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
5.ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

 

เป้าประสงค์
1.นักเรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4.โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
5.ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

 

อัตลักษณ์
ลูกสูงสุมารฯ  ยิ้ม  ไหว้   ทักทาย   แบบไทย

เอกลักษณ์
ประพฤติดี   มีมารยาทงาม  ตามแบบไทย 

(ประพฤติดี หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” มีความประพฤติอยู่ในกรอบระเบียบวินัยของโรงเรียน)
(มารยาทงาม ตามแบบไทย หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”มีกิริยาตามแบบวัฒนธรรมไทยโดยมีกริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มีการทำความเคารพที่เหมาะสมตามกาลเทศะและบุคคล)

 

คำขวัญ      ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชุมชน  ฝึกฝนอาชีพ

ค่านิยม          S.M. STAR
Sufficiency     ความพอเพียง
Technology    เทคโนโลยี
Achievement  ความสำเร็จ
Respect         ความเคารพซึ่งกันและกัน

 

วัฒนธรรมองค์กร  บุคคลแห่งการเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  ร่วมสร้างชื่อเสียงสถาบัน   ก้าวทันเทคโนโลยี

 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
1. การบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยทำงานเป็นทีม ตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำทางวิชาการ ทุ่มเท เสียสละเพื่อให้งานสำเร็จ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ระบบการดำเนินงาน
ที่สำคัญของโรงเรียน มี 4 ระบบ
1. ระบบบริหารคุณภาพ        2.ระบบบริหารวิชาการ      3.ระบบดูแลช่วยเหลือ    4.สถานศึกษาปลอดภัย

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถึชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนรวมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

Facebook Pagelike Widget