วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เป็นสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการหัวหน้าสนามสอบ นายวิชัย พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เป็นคณะกรรมการประสานงานสนามสอบ นางนงลักษณ์ ศุภโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และ นายธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นคณะกรรมการผู้แทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ