โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู ได้จัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์ ” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา จังหวัดกาญจนบุรี     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม