วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ จัดโครงการถ่ายทอดการแสดงพื้นเมืองสู่เด็กและเยาวชนประจำปี 2561 ดำเนินการโดย นายกอุปรากรจีน สนับสนุนโดย กรมส่งเสิรมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ