โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน วันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ