ประกาศ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศกษาธิการ