กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศตวรรษ สมเชื้อ

ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
sattawat_89@smschool.ac.th

นางสาวพรพรรณ มณีอินทร์

ครู คศ.3
phan_2520@smschool.ac.th

นายกษิณ สุวรรณประทีป

ครู คศ.3
kasin@smschool.ac.th

นายชาญณรงค์ แสงพันตา

ครู คศ.2
channarong1974@smschool.ac.th

นางอรสา ศรีเหรา

ครู คศ.1
orasa2524@smschool.ac.th

นางสาวติลนา กล่อมนัทธี

ครู คศ.1
tinna1993@smschool.ac.th

นายปิยวัฒน์ วงษ์พวง

ครู คศ.1
piyawatwongpuang2519@smschool.ac.th

Facebook Pagelike Widget