กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณราชัย เมฆวิไลพันธุ์

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
narachai@smschool.ac.th

นางสาวพรพิมล ยังฉิม

ครู คศ.3
kaesmschool@smschool.ac.th

นางศิรินภา จิตติชานนท์

ครู คศ.3
porfai29@smschool.ac.th

นางสิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ์

ครู คศ.3
siriphan12@smschool.ac.th

นางสาวสายรุ้ง ดอกลำภู

ครู คศ.2
kakmath22@smschool.ac.th

นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดี

ครู คศ.3
koi122523@smschool.ac.th

นางสาวอรสุรางค์ ปานทรัพย์

ครู คศ.3
onsurang299@smschool.ac.th

นางชมภูนุช รอดเชียงล้ำ

ครู คศ.3
chompunuch9709@smschool.ac.th

นางสาวพรพรรณภสร ศรีจำพันธ์

ครู คศ.1
pasonpps12@smschool.ac.th

นางสาวรัศพร พุฒจีบ

ครู คศ.1
rut123456@smschool.ac.th

นางทัศนีย์ กาญจนประกิจ

ครู คศ.1
tiwmath@smschool.ac.th

นางสาวณิชากร ชโลธร

ครู คศ.1
nichakorn13@smschool.ac.th

Facebook Pagelike Widget