กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นางสาวสิรินดา สัมพันธุ์จิตต์

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jee1974@smschool.ac.th

นางสุพรรษา พันธุ์ศิริ

ครู คศ.3
suphansa99@smschool.ac.th

นางณฐมน  ศรีงาม

ครู คศ.3
natamon0711@smschool.ac.th

นางสาวสิรีรัตน์  จำปาสัก

ครู คศ.1
sireerat123@smschool.ac.th


นางสาวพิชามนญ์  ผิวอ่อนดี

ครู คศ.1
pichamon_06@smschool.ac.th

นางสาวพฤษชาติ  กล้าหาญ

ครู คศ.2
pruksachat2530@smschool.ac.th

นางสาวนาถยา  สุขโข

ครู คศ.1
laoshimai520@smschool.ac.th

นายชัยยุทธ  สุขหาญ

ครู คศ.1
mr.sukhan3003@smschool.ac.th

นายพรชัย ทองแก้ว

ครู คศ.1
mekpornchai10@smschool.ac.th

นายกฤตยชญ์  เฉลิมมีประเสริฐ

ครู คศ.1
krupatter3765@smschool.ac.th

นางสาวพุทธรักษา อุ่นวิจิตร

ครู คศ.2
puttaraksa@smschool.ac.th

นางสาวธิดารัตน์  สมจันทร์

ครู คศ.1
nuying_somjun@smschool.ac.th

นางสาวหทัยทิพย์  กรจันทร์ดี

ครูผู้ช่วย
ochin313499@smschool.ac.th

นางสาวศิริรัตน์  สอนศรี

ครูผู้ช่วย
sirirat.son@smschool.ac.th


นายนิพัฒน์  แสงดาว

ครูผู้ช่วย
nipat.saengdao@smschool.ac.th


นางสาวปิยวรรณ  ใจสุข

ครูอัตราจ้าง
piyawan@smschool.ac.th

Facebook Pagelike Widget