วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:00 – 09:25 น. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผล “การเรียนรู้การอ่าน ( Reading Literacy )” ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PLSA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ) ณ โรงเรียนบงปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม