ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โดม