ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน