ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)