เผยแพร่ผลงานครูสุวพร อังกุลดี

เผยแพร่ผลงานครูสุวพร อังกุลดี

ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท32201 วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นางสาวสุวพร อังกุลดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท๓๒๒๐๑ วรรณกรรมท้องถิ่น เล่มที่ ๔ นิทานพื้นบ้านไทย ร่วมใจสืบสาน

เผยแพร่ผลงานครูพิสิษฐ์  แก่นทอง

เผยแพร่ผลงานครูพิสิษฐ์ แก่นทอง

บทคัดย่อ  ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ใส่ใจสุขภาพและชีวิตปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานครูเบญญภา  เชื้อเล็ก

เผยแพร่ผลงานครูเบญญภา เชื้อเล็ก

บทคัดย่อ  ชื่อรายงาน ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว32202  เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  วิชาฟิสิกส์ 3 รหัส ว32202 เรื่องคลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา