*** ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"***

Facebook Pagelike Widget

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 1

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 2

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 3

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ร่วมลงนามถวายพระพร

 

S.M. STAR MODEL

S.M.  หมายถึง  โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” BANGPLAMA  “SOONGSUMARNPADUNGWIT” SCHOOL

S.M. STAR MODEL  หมายถึง รูปแบบการบริหารความเป็นเลิศ ในด้านระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารวิชาการ ระบบดูแลช่วยเหลือ และระบบสถานศึกษาปลอดภัย ที่ใช้การกำกับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานประจำตามโครงสร้างการบริหารงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้
1. S (Survey) สำรวจความต้องการ
2. T (Team) การปฏิบัติงานเป็นทีม
3. A (Apprise) รายงานผล
4. R (Recheck) ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

การประเมินประสิทธิภาพ  หมายถึง การวัดและประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง    การบริหาร โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์ โดยใช้องค์ประกอบตาม S.M. STAR MODEL

การประเมินประสิทธิผล  หมายถึง การวัดและประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด เทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน ตามโครงสร้างการบริหารงาน โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผลกลยุทธ์ โดยใช้องค์ประกอบตาม S.M. STAR MODEL

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

แบบฟอร์มเอกสารห้องเรียนสีขาว

ส่งงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แนวปฏิบัติระเบียบโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ว่าด้วยการแต่งกาย ของนักเรียน พ.ศ. 2564

แบบคัดกรองนักเรียน 2567 update 16 พ.ค. 67

แบบฟอร์มรู้จักนักเรียนรายบุคคล ปี2567 update 16 พ.ค. 67

แบบประเมินSDQฉบับครู ประเมินนักเรียน 2567

แบบประเมินSDQฉบับนักเรียน ประเมินตนเอง 2567

แบบประเมินSDQฉบับผู้ปกครอง ประเมินนักเรียน 2567

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 2567 อายุ 12-17 ปี

แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านรายห้องเรียน ปี 2566

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คำนำคู่มือปี 2563

คู่มือปี 2563


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

คู่มือบริหารทั่วไป 2563

คู่มือบริหารทั่วไป 2562

คู่มือบริหารทั่วไป 2561

แบบรายงานกิจกรรม Big Cleaning Room

แจ้งซ่อมแซมความเสียหายแบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินการเดินทางไปราชการ

แผนปฏิบัติการเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) พ.ศ.2564-2567

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการเงินรายได้สถานศึกษา2567

แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ

แบบขออนุมัติใช้เงินงบกลางตามแผนปฏิบัติการ

แบบขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2565


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารวิชาการ

 

บักทึกขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 2565

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2564

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2563

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2562

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2561

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2563

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2562

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2561

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2560

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล

QRcode หลักสูตรสถานศึกษา 2563

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แบบขออนุมัติการให้ 0 ร มส.

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบประเมินความสอดคล้องงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้

แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน

บันทึกข้อความผลการวิเคราะห์ข้อสอบ

คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชา

แบบรายงานการใช้สื่อ

แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2565

ใบปะหน้าข้อสอบ

โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐาน

แบบประเมินสื่อการเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่าย เทคโนโลยี และเว็บไซต์โรงเรียน

แนวปฏิบัติ เรื่อง การซ่อมเปลี่ยนอะไหล่วัสดุอุปกรณ์

ใบแจ้งซ่อม สื่อเทคโนโลยี

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดทำเอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2566

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2566

คะแนนอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2/2566

ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และโครงสร้างประเมินผล(มีตัวอย่างด้านใน)


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานอำนวยการและบุคคล

 

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา2565

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

ระเบียบข้อบังคับเกียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการปรับเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA

ตัวอย่างหนังสือภายนอก(ใหม่)

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน

ตัวอย่างคำสั่ง

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN ) ปีการศึกษา 2566

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Works Report SWR)

แบบฟอร์มประวัติการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มรายงานการอบรม

รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึก PLC

หลักเกณฑ์ ว9/2564

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

บันทึกข้อความส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับครู

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่มีวิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และ ว10/2564


 

ที่ตั้งโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”