เผยแพร่ผลงานครูณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ

เผยแพร่ผลงานครูณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ

บทคัดย่อ ชื่อรายงาน รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น 

เผยแพร่ผลงานครูชัชฎา ทองคำใส

เผยแพร่ผลงานครูชัชฎา ทองคำใส

บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานครูกนกวรรณ จงสุกใส

เผยแพร่ผลงานครูกนกวรรณ จงสุกใส

บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา การผลิตสื่อ สร้างสรรค์2 รหัสวิชา ง32209 เรื่อง การใช้โปรแกรม Proshow Producer ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานครูอรสุรางค์  ปานทรัพย์

เผยแพร่ผลงานครูอรสุรางค์ ปานทรัพย์

บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 

แบบฝึกทักษะ เล่ม 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

เผยแพร่ผลงานครูศิรินภา  จิตติชานนท์

เผยแพร่ผลงานครูศิรินภา จิตติชานนท์

บทคัดย่อ    ชื่อรายงาน รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องวงกลม

แบบฝึกทักษะเล่มที่-2-เรื่องวงกลม

เผยแพร่ผลงานครูพรพรรณ มณีอินทร์

เผยแพร่ผลงานครูพรพรรณ มณีอินทร์

บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย  รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3   ชุดธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง