นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
E-mail : sukon.st@smschool.ac.th
โทร.089-9191419

นางธนัชญา วันทนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
E-mail : tanatchaya@smschool.ac.th
โทร.090-9491403

 

นางปฏิมา ขำเจริญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
E-mail : pum_army@smschool.ac.th
โทร.081-3724044

 

นางสาวเมธินี ทองสุกใส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
E-mail : matinee@smschool.ac.th
โทร.095-3635492

 

นายชาญชัย สีเสือ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
E-mail : funggy@smschool.ac.th
โทร.081-0079920